ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ο.Τ.Α.

ΔΙΑΤΟΠΙΚΗ - ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 103.683,32
ΔΙΜΟΣΙΑ. ΔΑΠΑΝΗ 1. 83.364,72

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 2.1.

Α/Α Τίτλος Επένδυσης Συνολικός Προυπολογισμός(€) Δημόσια Δαπάνη(€)
1 ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΔΙΑΤΟΠΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Η ΓΕΦΥΡΑ ΤΩΝ ΦΙΛΙΚΩΝ 840,34 840,34 6
2 Β' ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΟΠΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Η ΓΕΦΥΡΑ ΤΩΝ ΦΙΛΙΚΩΝ 15.943,91 12.755,13
3 Β' ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΟΠΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 41.437,17 33149,73
4 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ - ΓΗΣ ΥΔΑΤΑ (ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΦΑΣΗ) 1.250,00 1.250,00
5 ΔΙΑΤΟΠΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ - ΓΗΣ ΥΔΑΤΑ (ΚΥΡΙΩΣ ΦΑΣΗ) 27.337,90 21.870,32
6 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 16.874,00 13.499,20