ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ο.Τ.Α.

ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Συνολικός Προϋπολογισμός 2885430,86
Δημόσια Δαπάνη 1520118,93